x
Skift til visning af fuldt website

Privatlivspolitik

Information om databeskyttelse i forbindelse med Freses markedsføringstjenester

Hvilke personoplysninger indsamles, til hvilket formål og på hvilket retsgrundlag?

Frese indsamler de personoplysninger, du giver os, når du tilmelder dig Freses markedsføringstjenester, og de kan omfatte fornavn og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, land, firma, relaterede firmaoplysninger, interesseområde og jobfunktion (i det følgende kaldet "personoplysninger").

Frese bruger dine personoplysninger til at give dig en hensigtsmæssig oplevelse samt sende relevante og målrettede informationer og markedsføringshenvendelser om Freses nyheder, værktøjer, applikationer, produkter, arrangementer og kampagner til dig pr. e-mail, telefon eller brev.

For at opfylde ovennævnte formål opbevarer Frese dine personoplysninger til markedsføringstjenester og til registrering i vores kundedatabase.

Du bedes læse vores cookiepolitik for at få yderligere information om Freses brug af cookies.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger med henblik på fremsendelse af nyhedsbreve er dit samtykke (artikel 6, § 1, litra a), i den generelle forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679) ("forordningen")).

Dine personoplysninger må kun behandles til forskellige formål, hvis dette er nødvendigt for at overholde juridiske eller lovgivningsmæssige forpligtelser (f.eks. overførsel til domstole eller strafferetlige myndigheder), hvis du har givet samtykke til den pågældende behandling, eller hvis behandlingen i øvrigt er lovlig i henhold til gældende lovgivning. Hvis der sker behandling til andre formål, kan vi give dig yderligere information herom.

Du er ikke forpligtet til at give dit samtykke til modtagelse af markedsføringshenvendelser og den dermed forbundne behandling af dine personoplysninger. Hvis du ikke giver dit samtykke hertil, vil du ikke kunne modtage markedsføringshenvendelserne.

Oplysninger om den dataansvarlige og modtagere af personoplysningerne

Frese Holding A/S, Sorøvej 8, 4200 Slagelse, Danmark (kaldet "Frese") er dataansvarlige for dine personoplysninger og ansvarlige for datasikkerheden og behandlingen af oplysningerne i henhold til de specifikke formål, der er nævnt ovenfor.

Frese kan dele dine personoplysninger med tredjemænd, der vil fungere som Frese databehandlere i forbindelse med behandling af dine personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål. Følgende databehandlere anvendes:

Andre autoriserede tredjemænd kan have behov for at få adgang til eller opbevare personoplysninger, hvis dette er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lov (f.eks. statslige myndigheder, domstole, eksterne rådgivere og lignende tredjemænd, som er offentlige organer).

Opbevaringsperiode

Data, der er indsamlet til ovennævnte formål, opbevares kun, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovennævnte formål, nemlig så længe du ikke har trukket dit markedsføringssamtykke tilbage.

Hvis der indledes en retssag, vil dine personoplysninger muligvis blive opbevaret, indtil sagen er afsluttet, dette inklusive eventuelle appelsager. Herefter slettes eller arkiveres dine personoplysninger.

Dine personoplysninger opbevares ikke i en form, der gør det muligt at identificere dig i længere tid, end det med rimelighed skønnes nødvendigt af Frese for at opfylde de formål, hvormed de blev indsamlet eller behandlet, eller som det er fastsat i gældende lovgivning vedrørende dataopbevaringsperioder.

Dine rettigheder

Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage med fremadrettet virkning. En sådan tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev foretaget inden tilbagetrækning af samtykket.

Indsigtsret:

Du kan have ret til at få vores bekræftelse på, om der behandles personoplysninger vedrørende dig, og i givet fald til at anmode om adgang til personoplysningerne. Adgangen omfatter blandt andet formålene med behandlingen, de berørte kategorier af personoplysninger og de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til. Dette er dog ikke en absolut ret, og andre fysiske personers rettigheder og interesser kan begrænse din indsigtsret.

Du kan have ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles. For yderligere kopier, som du anmoder om, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger.

Ret til berigtigelse:

Du kan have ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Under hensyntagen til formålene med behandlingen kan du have ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

Ret til sletning ("retten til at blive glemt"):

Under visse omstændigheder kan du have ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os, og vi kan være forpligtet til at slette sådanne personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling:

Under visse omstændigheder kan du have ret til fra os at opnå begrænsning af behandling af dine personoplysninger. I så fald mærkes de pågældende oplysninger og vil kun blive behandlet af os til bestemte formål.

Ret til indsigelse:

Under visse omstændigheder kan du have ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, eller hvis personoplysningerne behandles med henblik på direkte markedsføring, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen, og vi kan være forpligtet til ikke længere at behandle dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet:

Under visse omstændigheder kan du have ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, og du kan have ret til at transmittere disse oplysninger til en anden enhed uden hindring fra os.

Hvis du vil vide mere eller ønsker at gøre brug af en eller flere af ovennævnte rettigheder, er du velkommen til at kontakte Frese Holding A/S ved at sende en e-mail til hr@frese.dk.

Du har desuden mulighed for at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Ændringer af meddelelsen om databeskyttelse

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at ændre eller supplere denne meddelelse om databeskyttelse. I det omfang ændringerne af meddelelsen om databeskyttelse anses for at være væsentlige, vil du blive udtrykkeligt informeret herom, eksempelvis pr. mail.